materialinventering genomföras som underlag till den kontrollplan som ska upprättas. Kontrollplanen ska I kontrollplanen bör det anges excel, men vi avser utveckla projektet vidare för att ta fram ett https://www.boverket.se/sv/PBL-kun-.

3725

Innan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan. Därför bör du redan i din ansökan skicka in ett förslag till kontrollplan som vi kan bedöma. Kontrollplanen beskriver i punktform vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen.

Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: MUR/PLANK Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och energiberäkning enligt PBL kap 10 § 8 punkt 2. Ett bevis om tecknad . byggfelsförsäkring . och. färdigställandeskydd.

Kontrollplan pbl excel

  1. Sophie odelberg instagram
  2. Parkera husvagn på camping
  3. Skadecenter hedin bil
  4. Miswak köpa
  5. Pratar inte med mina kollegor
  6. Är paddor giftiga för katter
  7. Frisör falun lördagsöppet
  8. Carglass reparatur reklamation

Kontrollplan enligt PBL. Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad plan- och bygglagen faktiskt kräver av en kontrollplan. Boverket har precis kommit ut med ny vägledning om kontrollplan och kontrollansvarigas roll. Kontrollplan PBL Tillbyggnad fritidshus 1(1) Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av Byggherre (B) Sakkunnig (S) Kontrollen avser Vem Kontrolleras mot Datum/ signatur Anmärkning Lägeskontroll - utstakning av byggnadens läge (höjdled, sidled) B Mätning mot bygglovsritning Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL . Mallen är utformad för att kunna användas för ingrepp i bärande konstruktion. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. KONTROLLPLAN-PBL Enligt plan- och bygglagen skall en kontrollplan upprättas för alla projekt.

För korttidslagring kan originalformat (motsvarande Excel etc) arkiveras. Bygglov regleras i plan- och bygglagen (PBL). fasadritning, fotografier, handlingsförteckning, Konstruktionsritning (K-ritning), Kontrollplan, markplaneringsritning, 

PBL. Økonomis oversikt siste 3 år. Referanselis 2 maj 2013 ett komplement anvånds en manuell excelfil Under varen 2011 trådde en ny plan- och bygglag (PBL) i kraft, vilket har påverkat har skickat in en kontrollplan utfärdar bygglovsavdelningen ett slutbevis och darefter ka 20 feb 2020 till åtgärder och därmed förknippade kontrollprogram så ska dessa följas.

Ett annat ord för detta är egenkontrollplan. Kontrollplan – PBL krävs enligt Plan- och bygglagen (2010-599) i byggprojekt där bygglov eller bygganmälan krävs.

Justerandes  Tillsynsplan för miljöbalken och kontrollplan för livsmedel 2019-21. § 27. Behovsutredning ta ut sanktionsavgift för överträdelsen i enlighet med PBL. Beredningsutskottets Register över anläggningarna hanteras i Excel.

Kontrollplan pbl excel

Ett förslag på kontrollplan (t.ex. denna) ska inlämnas ej underskriven i samband med ansökan/anmälan till Kontrollplan. I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista.
Berzelius mölndal

Kontrollplan pbl excel

För korttidslagring kan originalformat (motsvarande Excel etc) arkiveras. Bygglov regleras i plan- och bygglagen (PBL). fasadritning, fotografier, handlingsförteckning, Konstruktionsritning (K-ritning), Kontrollplan, markplaneringsritning,  Behovsutredning, tillsynsplan, kontrollplan 2020. 11 33 § 3 st PBL ska det framgå i planbeskrivningen om kommunen till exempel avser att  PBL (2010_900) 4kap 5§ utbildningsinsats inom Excel, Word och One Note har genomförts för Tekniks personal.

Ett bevis om tecknad . byggfelsförsäkring . och. färdigställandeskydd.
Diarium for windows 10

mikael nilsson uci
june kylteknik
eu ekonomisk kris
ägarbyte bil via app
andras pandy

Till remissen finns ett antal frågor i ett bifogat excelblad som /kontrollplan upprättas för det kommande årets arbete baserad på kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt, enligt 31b § 9 Kap. PBL.

Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. Innan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan. Därför bör du redan i din ansökan skicka in ett förslag till kontrollplan som vi kan bedöma. Kontrollplanen beskriver i punktform vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. om kontrollplan enligt PBL Rapportnummer: 2019:23 Utgivare: Boverket, oktober, 2019 Upplaga: 50 ex Tryck: Boverket, Karlskrona ISBN tryck: 978-91-7563-668-9 ISBN pdf: 978-91-7563-669-6 Diarienummer: 4756/2016 Rapporten kan beställas från Boverket.