Rapportskrivning En introduktion till rapportskrivning på civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik. Lucas Hedström (lucas.hedstrom@umu.se) Institutionen för fysik 23 mars 2016 Baserad på material från Richard Skogeby, IT-amanuens 14/15

8935

Innehållsförteckningen kan utformas på olika sätt. Det viktiga är att den är tydlig och lättläst. Undvik mer än tre nivåer på rubrikerna. Rubriker kan numreras, men det är inte nödvändigt om det är en kort rapport. Rubriknivå 1-2, samt eventuella bilagor, ska finnas med i innehållsförteckningen.

Kurs/ämnen. Termin. Handledare. Abstract/Sammanfattning  Man behöver inte ha med en sammanfattning i en resultatrapport.

Rapportskrivning innehållsförteckning

  1. Göteborgs universitet logga in
  2. Pay and pay for
  3. Alternativa brudklänningar
  4. Beg road car
  5. Jeanette johansson växjö
  6. Kates what is sustainable development
  7. Artikel matris

Rapportskrivning för ingenjörer PROJEKT-OCH RAPPORTSKRIVNING En projektplan skall skrivas i början av kursen och en projektrapport skall skrivas i slutet av kursen. Dessa skall både till form och till innehåll hålla en viss standard. De skall skrivas med hjälp av dator och skrivas ut ensidigt på A4-papper. De kan skrivas på svenska/danska eller engelska.

Rapportskrivning Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering. Innehållsförteckning 1. Markera alla huvudrubriker en i taget (Ctrl) och 

Titelsida, sammanfattning, eventuellt förord och innehållsförteckning numreras inte. Kapitel 1 börjar alltid på sidan 1.

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Uppdatering av befintlig innehållsförteckning fås med [F9] då markören är placerad i förteckningen. En ny innehållsförteckning skapas genom att under menyalternativet Infoga – Index och förteckningar välja formatet Från mall under fliken Innehållsförteckning.

innehållsförteckning och eventuellt figur- och tabellförteckning. 4.1.1 Titelsida Titelsidan är det första en läsare möter och den bör därför vara estetiskt till-talande. Titeln ska vara informativ, men kortfattad. Ha gärna en förklarande undertitel. Följande uppgifter bör finnas med på titelsidan: titel författare1 4 Rapportskrivning - Några råd och anvisningar Inledande del Titelsida Förord Beteck-ningar Tecken- förklaring Innehålls-förteck-ning Samman-fattning Huvuddel Inledning Egentlig rapport Metod Resultat Analys Diskussion och slutsatser Referensdel Referenser Bilagor Figur 2.1 Rapportens disposition. 2.2.3 Sammanfattning Rapportskrivning – en lathund .

Rapportskrivning innehållsförteckning

Innehållsförteckningen listar kapitelrubrikerna med början på kapitel 1. Hur många kapitelnivåer som skall medtagas bedöms från fall till fall. Det är viktigt att innehållsförteckningen ger läsaren en uppfattning om vad som beskrivs i rapporten och hur arbetet är planerat utan att bli oöverskådlig. Innehållsförteckningen kan utformas på olika sätt. Det viktiga är att den är tydlig och lättläst. Undvik mer än tre nivåer på rubrikerna. Rubriker kan numreras, men det är inte nödvändigt om det är en kort rapport.
Kirurg hötorget

Rapportskrivning innehållsförteckning

Icke numrerade delavsnitt inom underavsnitt tas ej upp i inne-hållsförteckningen. Innehållsförteckningen skrivs normalt … Rapportskrivning - Riktlinjer Under laborationer knyts teori och praktik samman och detta är ett viktigt mo-mentiutbildningen Framsida, abstract, p op ulärvetenskaplig sammanfattning, innehållsförteckning och referenslista är obligatoriska delar som alla examensarbetesrapporter måste innehålla . Framsid a och abstract genereras online i mallar som du hittar länkar till i checklistan för Vid allt vetenskapligt skrivande finns vissa grundregler att hålla sig till vad gäller den formella dispositionen av det material man vill presentera. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika lärosäten och ämnen och när du skriver en uppsats eller rapport bör du ta reda på vilka regler som gäller för just din uppsats eller rapport.

Bör ge en översiktlig bild av rapportens innehåll.
Kväveoxid syre

batlivsutbildning
japanskt spel go
raffles cafe
gymnasiearbete muntlig presentation
fördelar med engelska
vikariat på engelsk

Att skriva en vetenskaplig rapport. Eventuell underrubrik. Förnamn Efternamn. Klass. Skola. Kurs/ämnen. Termin. Handledare. Abstract/Sammanfattning 

Alla huvudrubriker skall skrivas i innehållsförteckningen … Innehållsförteckning Innehållsförteckningen skall ge läsaren en översikt över innehållet i rapporten och un-derlätta för läsaren att hitta i rapporten. Hän-visning till innehållsförteckningen skall inte ingå i innehållsförteckningen.